Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 16.01.2020 r.

W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dnia 20 września 2019 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

1. „Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2 na potrzeby Muzeum Miasta Łodzi – etap 1”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/19 – ponowne wezwanie

2. „Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19 – ponowne wezwanie

3. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”
Wnioskodawca: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/19 – ponowne wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top