Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Miasto Łódź - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 06.08.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/20, pn. „Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,91% punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19.

 
Top