Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 23.09.2019 r.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) oraz na podstawie Uchwały nr 11/2019 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabory dla projektów:

 1. „Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2 na potrzeby Muzeum Miasta Łodzi – etap 1”
  Wnioskodawca: Miasto Łódź
  Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/19 – wezwanie
 2. „Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76”
  Wnioskodawca: Miasto Łódź
  Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19 – wezwanie
 3. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13”
  Wnioskodawca: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
  Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/19 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 

 
Top