Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 28.11.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 28/2018 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Koluszki, Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-119 pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”, ogłasza nabór dla projektu:

„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”
Wnioskodawca: Gmina Koluszki
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/18 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top