Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 - Raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 21.02.2023 r.

17 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od września 2022 r. do stycznia 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Openfield Sp. z o.o..

Głównym celem badania była ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach IV osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna” na poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska oraz budowę gospodarki niskoemisyjnej w województwie łódzkim.
W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badania ilościowe CAWI/CATI,
  • Badanie jakościowe TDI,
  • Case study (studia przypadku),
  • Warsztat rekomendacyjny.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top