Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 13.09.2022 r.

Pytanie:


Czy udostępnienie sal na zabiegi rehabilitacyjne w projekcie może być częściowo wnoszone jako wkład własny rzeczowy,
a częściowo środki z projektu mogą pokrywać koszt sal? Obecnie ze względu na znaczące podwyżki stawek pracowników, podwyżki kosztów mediów i stawki założone w programie rehabilitacji z 2021, środki ze stawek jednostkowych mogą nie pokryć całości kosztów związanych z zabiegami.

Odpowiedź

Koszty użytkowania sal na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w projekcie mogą być wkładem własnym. Więcej informacji zawiera odpowiedź na pytanie 1 – pytania i odpowiedzi do konkursu
Instytucja Organizująca Konkurs dostrzega narastający problem wzrostu kosztów realizacji projektów, w tym kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych w projektach zdrowotnych, inflacji.W związku z tym dopuszcza uwzględnienie w szczegółowym budżecie projektu również kosztów użytkowania pomieszczeń poza wkładem własnym i finansowania ich w ramach projektu, mimo że „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” – załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – nie odnosi się do nich w części budżetowej. Należy pamiętać, że podczas oceny wniosku analizowana jest również racjonalność i efektywność wydatków (ogólne warunki kwalifikowalności). W sytuacji zamieszczenia we wniosku, w uzasadnieniu tego rodzaju wydatku, metodologii przedstawiającej koszty składowe użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby zabiegów należałoby również uwzględnić informacje dotyczące zmiany kosztów użytkowania pomieszczeń – podwyżki kosztów mediów.

Artykuły powiązane

 
Top