Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 05.09.2022 r.

Pytanie 1:

Czy koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych planowanych w projekcie mogą stanowić wkład własny w projekcie? Czy są ujęte w kosztach stawek jednostkowych za te zabiegi?

Odpowiedź 1:

Koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych mogą stanowić wkład własny w projekcie.
Zgodnie z Załącznikiem 15 do Regulaminu konkursu – Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy stawki jednostkowe za zabiegi były kalkulowane z wyłączeniem kosztów utrzymania i/lub adaptacji posiadanej infrastruktury, w których wykonywane będą zabiegi, takich jak czynsz, najem, opłaty za energię, elektryczną, cieplną, wodę, dostosowanie gabinetów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w związku z czym można ująć je we wniosku jako osobny wydatek.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazywania we wniosku wkładu własnego rzeczowego zawarto w Regulaminie konkursu, Podrozdział 3.1 Wkład własny.
Warto zaznaczyć, że w przedmiotowym konkursie założono minimalny poziom wkładu własnego 6%, mniejszy niż we wcześniejszych konkursach Poddziałania X.3.1.

Pytanie 2:

Zgodnie z przyjętym w konkursie szczegółowym kryterium dostępu nr 6 „Maksymalny okres realizacji projektu” planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2023 roku. W projekcie wymagane jest ujęcie i monitorowanie wskaźników rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” i „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Ich pomiar odbywa się w terminie do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. W związku z tym do jakiego miesiąca należałoby zaplanować w projekcie zadanie odpowiadające Krokowi 4. II porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja), żeby starczyło czasu na pomiar?

Odpowiedź 2:

Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku projektów składanych w przedmiotowym konkursie ze względu na wskazane kryterium, koniec okresu kwalifikowalności wydatków przypadający na dzień 31 grudnia 2023 r., czas potrzebny na rozliczenie projektów, zakres działań zakładanych we wniosku powinien być szczególnie uważnie przemyślany pod kątem możliwości podmiotu leczniczego Wnioskodawcy, zasobów technicznych i kadrowych, kwestii angażowania ich również w świadczenia rehabilitacji finansowane ze środków NFZ lub komercyjnie, jak również ryzyka.
Formalnie Krok 4. II porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja) „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, stanowiącego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu, może być realizowany do końca okresu realizacji projektu. Pomiar wskaźników rezultatu może bowiem odbywać się także w okresie na złożenie końcowego wniosku o płatność. W takiej sytuacji należałoby jednak w końcowej fazie realizacji projektu mieć osiągnięte wartości wskaźnika w nieco większym stopniu niż wartości zakładane we wniosku o dofinansowanie, aby ostatnie osoby uczestniczące nie decydowały o osiągnięciu tych wartości. Nierealizowanie wartości wskaźników wiąże się z zastosowaniem reguły proporcjonalności (więcej informacji zawierają „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Podrozdział 8.8, a także Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu w paragrafie 6). Zalecamy takie zaplanowanie projektu, aby większość pacjentów kończyła udział w projekcie wcześniej.

Pytanie 3:

Czy w projektach składanych w konkursie potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ?

Odpowiedź 3:

Nie. Ścieżka „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, stanowiącego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu, nie zakłada skierowania od lekarza POZ.
We wcześniejszym konkursie nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/22 ogłoszonym w ramach Poddziałania X.3.1, który dotyczył innego programu rehabilitacji medycznej tj. „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” w jego ścieżce było założenia skierowania od lekarza POZ. Z tego może wynikać wątpliwość.

Pytanie 4:

Czy we wniosku można uwzględnić tylko część z rodzajów zabiegów zakładanych w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”?

Odpowiedź 4:

W Programie uwzględniono 33 rodzaje zabiegów. Aby ułożyć plan rehabilitacji jak najbardziej skutecznej dla każdego z pacjentów Wnioskodawca powinien dysponować pełną pulą zabiegów. IOK dopuszcza wyjątki w tym zakresie. Z rozeznania i doświadczenia Wnioskodawcy może wynikać, iż któreś z dostępnych w programie rodzajów zabiegów nie będą wykorzystywane dla pacjentów uczestniczących w danym projekcie, choć na etapie pisania projektu Wnioskodawca nie zna jeszcze swoich potencjalnych pacjentów, specyfiki ich stanu zdrowia i nie wie jakiej konkretnie rehabilitacji będą potrzebować. Wnioskodawca może też wykazać w sposób wiarygodny, że alternatywą o takiej samej lub zbliżonej skuteczności do nieoferowanego w projekcie zabiegu jest inny uwzględniony zabieg. Jeśli Wnioskodawca będzie mógł uzasadnić wybór tylko niektórych zabiegów może to zaproponować. Musi być to uzasadnienie, poparte analizą sytuacji, bądź wiarygodnymi dowodami dotyczącymi skuteczność zabiegów, które zostaną przedstawione w projekcie wobec pominiętych.
Dopuszczalne będzie pomięcie tylko kilku rodzajów zabiegów przy spełnieniu ww. założeń.
Należy również zwrócić uwagę, aby założenia wniosku o dofinansowanie spełniały wymogi Programu, zgodnie z którymi w cyklu rehabilitacji powinny przeważać zabiegi z zakresu kinezyterapii, jako te, dla których wykazano największą skuteczność w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego. Powinny one stanowić co najmniej 60% wykonywanych zabiegów. Podczas oceny wniosków będzie to sprawdzane na podstawie liczb zabiegów w budżecie i wartości wskaźników dotyczących stawek jednostkowych oddających te liczby.

Pytanie 5:

Jednym z kryteriów wyłączenia z udziału w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” jest korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych (NFZ, ZUS, KRUS, EFS w innym projekcie) w ciągu ostatnich 6 m-cy. W Programie zawarto wzór takiego oświadczenia. Kiedy jest wypełniane takie oświadczenie i od kiedy liczyć okres 6 m-cy? Czy w przypadku tych samych zabiegów w ramach innego rozpoznania taka osoba jest wykluczona?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z zapisami Programu (str. 35) oświadczenie dotyczące kryterium wyłączenia, którego wzór stanowi Załącznik D do Programu, powinno być składane na etapie Kwalifikacja formalna do Programu, okres 6 m-cy liczony jest w odniesieniu do dnia podpisywania oświadczenia. W przypadku cyklu zabiegów finansowanych z innych środków publicznych dotyczy ostatniego zabiegu uzyskanego w tym cyklu.
Zgodnie z treścią wzoru oświadczenia („nie korzystam, jak również w trakcie uczestnictwa w ww. projekcie nie będę korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy…”) w przypadku uczestnictwa w tych samych zabiegach, ale z powodu innego rozpoznania osoba nie jest wykluczona.

Pytanie 6:

Czy w projekcie dopuszczalne są wydatki związane z zakupem wyposażenia do zabiegów rehabilitacyjnych?

Odpowiedź 6:

Tak. Informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie konkursu, Podrozdziale 3.6 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz cross-financing. W przypadku środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł netto mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.
Należy pamiętać, że podczas oceny wniosku analizowana jest również racjonalność i efektywność wydatków (ogólne warunki kwalifikowalności). Należy również mieć na uwadze, że ocena wniosku o dofinansowanie obejmuje ocenę potencjału technicznego w ramach ogólnego kryterium merytorycznego „Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy). Braki wyposażenia do realizacji świadczeń mogą powodować gorszą ocenę tego kryterium.

Pytanie 7:

Co oznacza, że dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę nie może być starsza niż jeden rok – czy w przypadku osoby, u której zidentyfikowano dane schorzenie kilka lat temu bierzemy pod uwagę pierwszą diagnozę, czy też ostatnią dokumentację potwierdzającą chorobę lub świadczenia w ramach choroby?

Odpowiedź 7:

Weryfikacja dokumentacji medycznej może nastąpić na podstawie ostatniej dokumentacji potwierdzającej chorobę lub ostatniego świadczenia w ramach choroby.

Pytanie 8:

Kiedy następuje pierwszy dzień udziału pacjenta w projekcie? Z pierwszym dniem wizyty, czy dniem podpisania dokumentacji? Kiedy następuje zakończenie udziału w projekcie?

Odpowiedź 8:

Pierwszy dzień udziału pacjenta w projekcie następuje w momencie udzielenia mu pierwszej formy wsparcia. W przypadku przedmiotowego programu będzie to pierwsza wizyta rehabilitacyjna w ramach Kroku 1. I porada rehabilitacyjna. Zakończenie udziału w projekcie następuje po drugiej poradzie rehabilitacyjnej – Krok 4. II Porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja). Jednakże zdarzają się sytuacje, że pacjenci kończą udział w programie na którymś z wcześniejszych etapów ze względu na różne przyczyny.

Pytanie 9:

Do jakiej daty liczony jest rok w dokumentacji medycznej, wiek uczestnika, pół roku nieuczestniczenia w tożsamych zabiegach. Czy chodzi o pierwszy krok, czyli początek kwalifikacji pacjenta?

Odpowiedź 9:

Wskazane kryteria są weryfikowane podczas etapu Kwalifikacja formalna do Programu. W związku z tym kwestie, których dotyczą powinny być odnoszone do daty przystąpienia do tego etapu.

Artykuły powiązane

 
Top