Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/22 w ramach Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 31.08.2022 r.

Pytanie 1:

Czy w projekcie można założyć wynagrodzenie niani zgodnie z projektem rozporządzenia RM dot. minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. czyli 3383 zł, jeśli projekt zakłada zatrudnienie niani od stycznia 2023 roku?

Odpowiedź 1:

Tak, można założyć kwotę minimalnego wynagrodzenia przewidzianą w projekcie rozporządzenia. Jednakże kwota ta zaplanowana w projekcie powinna uwzględniać składki. Łącznie ze składkami kwota wynagrodzenia niani kwalifikowalna w projekcie nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia.

Pytanie 2:

Czy umowa uaktywniająca z nianią może być zawarta przed przystąpieniem uczestnika do projektu?

Odpowiedź 2:

Możliwe jest rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko przez Wnioskodawcę. Umowa uaktywniająca z nianią może zostać zawarta przed przyznaniem wnioskodawcy dofinansowania i przed podpisaniem umowy, jednakże data jej zawarcia musi mieścić się w okresie realizacji projektu. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, to koszty związane z taką umową podlegają refundacji.

Pytanie 3:

Jak rozumiane jest „miejsce sprawowania opieki” z kryterium premiującego? Jako miejsce zamieszkania uczestnika projektu czy niani? Czy musi się pokrywać z obszarem realizacji projektu wskazanym w pkt 1.8 wniosku?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z definicją kryterium premiującego wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki przez nianię, realizowane jest na obszarze (rozumianym jako miejsce świadczenia opieki), na którym nie funkcjonują instytucjonalne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (zweryfikowane na podstawie danych dostępnych na Portalu Empatia).
Miejsce świadczenia opieki rozumiane jest jako miejsce sprawowania opieki, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie uaktywniającej. Miejsce sprawowania opieki powinno (musi) się pokrywać z obszarem realizacji projektu wskazanym w pkt 1.8 wniosku.

Pytanie 4:

Rodzic jest zobowiązany do pracy przez 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. Czy może być w tym czasie na urlopie?

Odpowiedź 4:

Jeśli osobie w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przysługuje urlop zgodnie z przepisami prawa, to może ona skorzystać z urlopu.

Pytanie 5:

Czy do projektu kwalifikują się osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, które chcą wrócić do pracy?

Odpowiedź 5:

Tak, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim kwalifikują się do udziału w projekcie.

Pytanie 6:

Czy podczas rekrutacji i podpisania umowy, kandydat może już od jakiegoś czasu pracować, czy wymagane jest przebywanie na urlopie macierzyńskim i powrót do pracy dopiero po rozpoczęciu uczestnictwa w projekcie?

Odpowiedź 6:

Taka osoba może być uczestnikiem w projekcie. Należy jednak pamiętać o kryteriach wyborów projektu, które definiują m.in. termin zakończenia realizacji projektu.

Pytanie 7:

Obszary, na których nie funkcjonują instytucjonalne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 będą zweryfikowane na podstawie danych dostępnych na Portalu Empatia. Do stycznia tego roku gmina funkcjonowała jako gmina wiejska oraz miejska, natomiast teraz stała się gminą miejsko-wiejską. Na powyższej stronie empatia figuruje nadal jako oddzielne gminy, z czego w jednej z nich istnieje już instytucjonalne miejsce opieki nad dziećmi do lat 3. Jak należy traktować zatem taką gminę w odniesieniu do spełnienia kryterium premiującego?

Odpowiedź 7:

Przyznanie kryterium premiującego zgodnie z regulaminem, będzie oparte wyłącznie na danych dostępnych na Portalu Empatia. Wszelkie wątpliwości dotyczące statusu gminy można zamieścić w opisie grupy docelowej stanowiącej punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie, bądź w opisie zadań stanowiącym punkt 4.1 ww. wniosku. Należy mieć również na uwadze, iż w każdej chwili dane zawarte na portalu mogą zostać uaktualnione.

 

 
Top