Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/22

Data publikacji: 22.08.2022 r.

Pytanie 1:

Jaki może być maksymalny koszt finansowania niani?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z brzmieniem szczegółowego kryterium dostępu maksymalny koszt dofinansowania wynagrodzenia niani w ramach projektu nie może być wyższy niż wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zatem zaplanowana w projekcie suma wszystkich kosztów wynagrodzenia niani, wraz ze składkami ubezpieczenia społeczne* i ubezpieczenie zdrowotne finansowana z dofinansowania oraz z wkładu własnego nie może być wyższa niż kwota określona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.
Kwota określona w projekcie powinna uwzględniać zmiany wynikające z ww. rozporządzenia, w związku z czym wnioskodawca planujący realizację projektu w roku 2023 może założyć przewidywaną kwotę minimalnego za pracę na rok kolejny tj. 3 383 zł do VI.2023 i 3 450 zł od VII.2023 roku.

Pytanie 2:

Czy punkty premiujące zostaną przyznane, jeżeli zakłada się realizację projektu na terenie kilku gmin?

Odpowiedź 2:

Punkty premiujące zostaną przyznane wyłącznie w sytuacji, jeżeli wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki przez nianię, realizowane jest na obszarze (rozumianym jako miejsce świadczenia opieki), na którym nie funkcjonują instytucjonalne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Jeżeli planowana realizacja projektu jest na terenie kilku gmin, a chociażby na terenie jednej z nich funkcjonują miejsca opieki nad dziećmi, kryterium zostanie uznane za niespełnione.

*W przypadku osób pracujących koszty składek na ubezpieczenie społeczne pokrywane w stosownych przypadkach przez ZUS zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu. W ramach projektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpieczenia społeczne, które są opłacane przez rodzica. W przypadku osób pozostających bez pracy koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które są opłacane przez rodzica są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

 
Top