Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem

Data publikacji: 24.01.2022 r.

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość modyfikacji nazw stawek jednostkowych, dostosowując je do swojego projektu oraz czy kwoty tam podane podlegają negocjacji?

Odpowiedź 1:

Należy stosować nazewnictwo stawek jednostkowych określonych Załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu - Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego we wniosku o dofinansowanie, w celu późniejszego odniesienia się do konkretnych nazw stawek jednostkowych we wniosku o płatność poprzez system SL2014.
Stawki jednostkowe dotyczące świadczeń zdrowotnych przewidzianych w „Programie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” zostały oszacowane przez Instytucję Organizującą Konkurs zgodnie z określoną metodologią. Kwoty wskazane w Załączniku nr 15 nie podlegają negocjacjom i należy je stosować w podanych tam wysokościach.

Pytanie2:

Czy jeśli nie uda zebrać się 40% uczestników projektu w wieku 50+ to należy w efekcie oddać dofinansowanie?

Odpowiedź 2:

Regulamin konkursu wskazuje, że obligatoryjnie należy spełnić wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu nr 4 „Udział w projekcie osób w wieku 50 lat i więcej”, planując iż co najmniej 40% osób objętych wsparciem w projekcie stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. W przypadku niespełnienia tego kryterium na etapie wnioskowania, projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalno-merytorycznej.
W przypadku etapu realizacji projektu, gdyby nie udało osiągnąć się tego minimum procentowego kryterium, następuje zwrot dofinansowania (do wyjątków należy możliwość odstąpienia od tego w sytuacji wykazania bezpośredniego związku nieosiągnięcia założeń kryterium ze skutkami pandemii COVID-19).

Pytanie 3:

Czy można zaplanować w projekcie tylko i wyłącznie wkład własny niefinansowy?

Odpowiedź 3:

Tak, jest to dopuszczalne. W podrozdziale 3.1 Regulaminu konkursu wskazano, że Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny przykładowych kosztów podanych na str. 35 Regulaminu.

Pytanie 4:

Który moment należy przyjąć jako dzień przystąpienia do projektu: czy moment zgłoszenia się do projektu (do biura/ przez stronę/ tel.), skorzystanie z porady lekarza POZ/ lekarza dermatologa, wzięcie udziału w warsztatach edukacyjnych?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (Wytyczne) co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu.

W zależności od ścieżki działań „Programie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” określającej pierwszą formę wsparcia należy przyjąć założenie dotyczące rozpoczęcia udziału:

  • Konsultacja dermatologiczna – Najpóźniej bezpośrednio przed konsultacją dermatologiczną, może być to zgłoszenie się do biura lub przez stronę internetową, telefonicznie.
  • Badanie w POZ – Najpóźniej bezpośrednio przed badaniem, może być to zgłoszenie się do biura lub przez stronę internetową/telefonicznie.
  • Warsztaty edukacyjne – Najpóźniej bezpośrednio przed warsztatem, może być to zgłoszenie się do biura lub przez stronę internetową/telefonicznie.

Pytanie 5:

Czy w naborze nie składamy w ogóle wersji papierowej wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z podrozdziałem 6.2 Regulaminu konkursu wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Pytanie 6:

Czy można zakupić w ramach projektu dermatoskop oraz wideodermatoskop?

Odpowiedź 6:

Dopuszczalne są następujące możliwości finansowania wideodermatoskopu lub dermatkoskopu w zależności od wysokości wydatku:

  • Wydatki poniesione na zakup środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł netto mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się wydatki do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
    Zakupywane środki trwałe powinny wnosić wartość dodaną do projektu tj. służyć zwiększeniu liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, podrozdział 3.6.
  • Wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł netto – dokumentacja konkursowa nie wyklucza finansowania zakupu w takiej sytuacji.

Pytanie 7:

Czy w ramach realizacji kampanii świadomościowej można zaangażować personel/ nawiązać współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami/ ekspertami z zakresu np. marketingu internetowego?

Odpowiedź 7:

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza takiej kategorii wydatku. Należy pamiętać o ogólnych warunkach kwalifikowalności. Wydatek powinien być jest niezbędny do realizacji celów projektu, racjonalny i efektywny. W związku z tym konieczne będzie odpowiednie uzasadnienie zawierające argumentację uwzględnienia takiego wydatku.
Kampania świadomościowa zbyt rozbudowana, nie mająca uzasadnienia do specyfiki grupy docelowej, nie mająca przełożenia na uczestnictwo w programie nie jest rekomendowana przez IOK. Dokumentacja konkursowa nie zawiera kryterium obligującego do kwoty przypadającej na uczestnika. Należy jednak zaznaczyć, że opierając się na założeniach „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” w konkursie założono 2070 osób i alokację 1 mln zł (dofinansowanie, bez wkładu własnego) – 483,09 zł na jednostkę wskaźnika. Rozpatrując podczas oceny wniosków o dofinansowanie kwestię efektywności wydatków związanych z działaniami świadomościowymi oceniający mogą zwracać uwagę na koszt przypadający na jednostkę wskaźnika „Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS”.

Pytanie 8:

Czy Wnioskodawca może (na etapie realizacji) współpracować z lokalnymi POZ/ lekarzami dermatologami, w ramach zlecenia im części świadczeń? Czy wówczas można przyjąć, że koszt pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje, mogą stanowić również wkład własny?

Odpowiedź 8:

W konkursie, zgodnie z kryterium dostępu nr 2, wymagane jest, aby Wnioskodawca lub Partner był podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ. Jednocześnie dokumentacja konkursowa nie wyklucza, aby Wnioskodawca w ramach zlecenia częsci świadczeń zdrowotnych współpracował z lokalnymi POZ/ lekarzami dermatologami. Takie rozwiązanie powinno zostać odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie.
Co do zasady koszty wykorzystania pomieszczeń na potrzeby świadczeń realizowanych w ramach projektu mogą stanowić wkład własny. W opinii IOK nie można jednak uznać, że dotyczy sytuacji zlecenia usługi. IOK stoi na stanowisku, że koszty użytkowania pomieszczeń mogą stanowić wkład własny tylko wtedy, gdy będą te powierzchnie wykorzystywane przez Wnioskodawcę/ Partnera w projekcie.

Artykuły powiązane

 
Top