Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru z Działania III.4 Transport kolejowy

Data publikacji: 27.05.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 588/16 z dnia 23 maja 2016 r. przyjął zmiany w zakresie typu projektu. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art. 41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

pdfRegulamin konkursu z Działania III.4 Transport kolejowy - wersja z 27 maja 2016 roku548 KB

 
Top