Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru z Działania III.4 Transport Kolejowy

Data publikacji: 06.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.4 Transport Kolejowy.

pdfLista członków KOP dla naboru Nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/16 – Działanie III.4 Transport Kolejowy406.12 KB

 
Top