Zmiana Załącznika Nr 8 i Załącznika Nr 9 do Regulaminu konkursu z Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 09.12.2015 r.

Informujemy o zmianie załączników do Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Zmianie uległy zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Wprowadzone zmiany załączników do Regulaminu konkursu obowiązują od 9 grudnia 2015 roku dla każdego wniosku o dofinansowanie złożonego po tym terminie.

 
Top