Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

Data publikacji: 19.04.2022 r.

Informujemy, iż 19 kwietnia 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach:

Osi priorytetowej IX ,,Włączenie społeczne"
Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź”

Lista projektów

 
Top