Zmiana Regulaminu Konkursu dla poddziałania "Kształcenie zawodowe - Miasto Łódź"

Data publikacji: 10.07.2019 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe - Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Wykazie zmian  w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19.
Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 09.07.2019 r.

1. Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19
2. Regulamin konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19 wersja 2.0.

 

 

 
Top