Zwiększenie alokacji w konkursie z Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Data publikacji: 12.09.2018 r.

Informujemy, iż dla konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/18, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, została zwiększona całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi:

5 157 989,00 EUR (przed zmianą 4 282 352,94 EUR), co stanowi 21 746 597,43 PLN* (przed zmianą 18 054 828,23 PLN*).

Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest duża liczba pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej tj. 28 projektów na kwotę 34 680 998,35 zł. 

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na konkurs następuje do wysokości całości dostępnej w ramach Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” na dzień 10.09.2018 r. alokacji. 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

*Wg kursu 1 EUR= 4,2161

 
Top