Zwiększenie alokacji w konkursie dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 23.05.2018 r.

Informujemy, iż dla konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/18, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, została zwiększona całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi:


3 785 934,50 EUR (przed zmianą 3 211 764,71 EUR), co stanowi 15 692 319,91 PLN* (przed zmianą 13 312 443,53 PLN*).
Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest skierowanie do etapu negocjacji wszystkich pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

*Wg kursu 1 EUR= 4,1449

 
Top