Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem

Data publikacji: 30.10.2017 r.

Poniżej przeblikujemy zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista umów o dofinansowanie


Top