Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie dotyczącym modeli biznesowych MŚP

Data publikacji: 19.10.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 47 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 159 337,85 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 092 926,28 zł.

Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top