Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie - modele biznesowe MŚP

Data publikacji: 15.05.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 141 wniosków o dofinansowanie:

  • 102 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej,
  • 38 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych,
  • 1 wniosek został wycofany.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi opublikowana na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top