Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym modeli biznesowych MŚP

Data publikacji: 12.07.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Szczegółowa lista projektów wybanych do dofinansowania, wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top