Zmiana Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków RPO WŁ na lata 2014-2020 (EFRR)

W dn. 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1045/17 zmieniającą uchwałę Nr 930/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).


W wytycznych uzupełniono zapisy dotyczące Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (dla typów projektu 2 i 4). Ponadto doprecyzowano zapisy w zakresie zasady faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4) oraz zamówień do 50 tys. PLN netto (sekcja 6.5.1).


Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powiela i uzupełnia warunki i procedury w nich określone.
Wytyczne programowe obowiązują od dn. 4 sierpnia 2017 r.

1.pdfWytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).pdf1.33 MB

2.pdfOpis zmian do Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1.35 MB

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-08-04
  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top