Interpretacja zapisów Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) w zakresie rozeznania rynku poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
Procedura dotycząca rozeznania rynku ujęta w sekcji 6.5.1 wytycznych programowych ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, nie jest jej celem wyłonienie wykonawcy.

  • Wskazany w punkcie 4 sekcji 6.5.1 wytycznych programowych zapis „Opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności” nie oznacza bezwzględnego zakazu określenia w zapytaniu ofertowym konkretnych wyrobów, znaków towarowych itp. Jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia (jeśli np. dla danego przedmiotu zamówienia brak określenia ww. informacji uniemożliwi zapewnienie porównywalności ofert w celu określenia ceny rynkowej) dopuszcza się ujęcie w opisie przedmiotu zamówienia stosownych informacji w tym zakresie.
  • Wymóg z punktu 5 sekcji 6.5.1 wytycznych programowych stanowiący, iż „Wybrana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego” nie oznacza obowiązku wybrania oferty zgłoszonej wskutek upublicznienia zapytania ofertowego. Ma on na celu zapewnienie, aby przeprowadzone rozeznanie rynku faktycznie stanowiło dowód na to, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, do czego niezbędne jest potwierdzenie, iż zapytanie ofertowe, w wyniku którego ustalono cenę rynkową, dotyczyło tego samego przedmiotu zamówienia, który ostatecznie został przez beneficjenta wybrany.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-05-05
  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top