Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 01.06.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 10 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16
Skład Komisji Oceny Projektów

 
Top