Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 04.09.2019 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 10/2019 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 lipca 2019 r., w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Miasta Łódź – Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 2-123 pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury – Dom kultury WIDOK”, ogłasza nabór dla projektu:

„Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury – Dom kultury WIDOK”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/19 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top