Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 15.05.2019 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 29/2018 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Brójce – Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-123 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”, ogłasza nabór dla projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”
Wnioskodawca: Gmina Brójce
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/19 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top