Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 04.04.2018 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 29 sierpnia 2017 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

 „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 14 maja 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z ponownym wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top