Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 30.08.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

„Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

 
Top