Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 01.02.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 28/2017 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie Gminy Miasto Zgierz, Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 3-104, pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz, ogłasza nabór dla projektu:

 „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”
 Wnioskodawca: Gmina Miasto Zgierz
 Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/18 - wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania, wraz z listą niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top