Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Dmosin złożonego w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 05.02.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0022/17, pn. „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DMOSIN” złożony przez Gminę Dmosin uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 64,95 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/17.

 
Top