Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.03.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

1. „Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)”
 Wnioskodawca: Gmina Tuszyn
 Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/17

2. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
 Wnioskodawca: Miasto Pabianice
 Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/17

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top