Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 18.07.2017 r.

Ponowne wezwanie do naboru ogłoszonego 29.03.2017 r.  w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania:

III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 29 marca 2017 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)”, Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/17 (ponowne wezwanie), znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Status naboru

  • Aktualny: do 2017-12-29
 
Top