Ewaluacja Strategii Komunikacji - raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 21.03.2023 r.

2 marca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę EU-Consult Sp. z o.o..

Głównym celem badania jest ocena użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badania ilościowe CAWI i CATI,
  • Badanie ilościowe PAPI,
  • Badanie jakościowe TDI/IDI,
  • Analiza lingwistyczno-semiotyczna materiałów publikowanych w Internecie,
  • Analiza ankiet z uczestnikami konferencji / szkoleń / seminariów dla beneficjentów,
  • Analiza UX.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top