Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępnośc i jakośc usług społecznych - Raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 16.02.2023 r.

30 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od września do grudnia 2022 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę EU-Consult Sp. z o.o..

Głównym celem badania była ocena wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na poprawę jej dostępności i jakości oraz na zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych..

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badania ilościowe CAWI i CATI,
  • Badanie jakościowe TDI,
  • Analiza porównawcza - Benchmarking,

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top