Ewaluacja „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Menu kontekstowe

Data publikacji: 06.12.2021 r.

17 listopada 2021 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Ewaluacja „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od maja 2021 r. do września 2021 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Biuro Badań Społecznych Question Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym celem badania była ocena skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości wdrażania „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego”, którego celem głównym było ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek wśród co najmniej 8% uczestników Programu, poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z wykrytą chorobą w okresie trwania Programu.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badanie ilościowe (CATI),
  • Badanie jakościowe (IDI),
  • Badanie jakościowe (TDI),
  • Badanie jakościowe (FGI).

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top