Raportu końcowy pt. „Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Prioryt. VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kul., rozwój tur. oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa"

Menu kontekstowe

Data publikacji: 10.10.2017 r.

21 lipca 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa”.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Jej zakres czasowy badania objął okres od początku 2014 r. do 5 czerwca 2017 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę: EU-Consult Sp. z o.o.
Badanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2017, a drugi jest przewidziany do realizacji w 2020 roku. W pierwszym etapie (niniejsze badanie) celem badania nie było zbadanie efektów działań realizowanych w ramach OP VI RPO WŁ 2014-2020, a zebranie informacji na temat wykorzystania potencjału poszczególnych atrakcji turystycznych i kulturalnych, liczby turystów, liczby miejsc pracy w badanych obszarach, zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach rewitalizacji. Dane te umożliwią dokonanie w drugim etapie (badanie planowane na 2020 r.) oceny skuteczności inwestowanych środków, a jednocześnie zoptymalizują sposób podejmowania decyzji o udzieleniu wsparcia celem skuteczniejszego realizowania działań w zakresie rozwoju regionalnego (w tym finansowanych z funduszy europejskich).
W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • analiza danych zastanych (desk research);
  • pogłębiony wywiad indywidualny (IDI);
  • wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI);
  • zogniskowany wywiad grupowy (FGI);
  • panel ekspertów;
  • analiza SWOT.

pdfRaport końcowy9.26 MB

 
Top