Ewaluacja Strategii Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz działań przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach RPO WŁ 2014-2020 - raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 14.03.2017 r.

W dniu 12 grudnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regioanlnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

Badanie zostało zeralizowane w okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r. przez firmę EVALU Sp. z o.o. (dawniej Agrotec Polska sp. z o.o.)

Głównym celem badania była ocena trafności i użyteczności Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SK RPO WŁ 2014-2020) oraz skoteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez instytucje zaangażowane w jej realizację.

W ewaluacji wykorzystano szeroką paletę następujących i metod technik badawczych:

  • analiza danych zastanych (desk research), która objęła m.in. analizę dokumentów strategicznych oraz raportów z badań ewaluacyjnych,
  • badanie PAPI z uczestnikami wydarzeń promocyjnych dotyczących RPO WŁ 2014-2020,
  • badanie CATI na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego,
  • badanie CATI z potencjalnymi beneficjentami RPO WŁ 2014-2020 (przedsiębiorcami),
  • badanie CAWI z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020,
  • badanie IDI z: (a) przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację SK RPO WŁ 2014-2020, (b) uczestnikami wydarzeń promocyjnych związanych z RPO WŁ 2014-2020,
  • badanie TDI z przedstawicielami mediów (dziennikarzami),
  • badanie FGI z mieszkańcami województwa oraz beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO WŁ 2014-2020,
  • badanie typu UX, w tym eye-tracking stron internetowych i aplikacji mobilnej,
  • analiza lingwistyczno-semiotyczna, w tym: (a) analiza z wykorzystaniem indeksu czytelności FOG, (b) analiza proporcji między rzeczownikami, a czasownikami użytymi w tekście, (c) analiza słów kluczy.

 

 
Top