Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/22 w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 25.04.2022 r.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, Krok 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej „W celu pozyskania uczestników Programu każdy beneficjent realizujący Program zobowiązuje się do współpracy z poradniami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znajdującymi się na terenie powiatu, w którym będzie realizowany Program (rekomendowane jest pięć poradni). W odniesieniu do formy współpracy nie jest wymagane zawiązanie partnerstwa”. W jakim trybie należy wybrać podmiot leczniczy podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy? Czy formalnie współpraca powinna być nawiązana z lekarzem czy kierownictwem podmiotu leczniczego?

Odpowiedź 8

W Programie Części VI. Koszty, założono wynagrodzenie dla lekarza POZ w Kroku 1 w wysokości 50 zł (koszt jednostkowy). Ponoszenie takich wydatków w projekcie wiąże się z przepływami finansowymi między podmiotem realizującym projekt, a podmiotem/podmiotami zewnętrznymi z POZ wybranymi do współpracy. Obok zawarcia partnerstwa odpowiednią i wygodniejszą w przypadku niewielkich kwot, formą jest zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu.
Niniejszy konkurs jest dedykowany dla projektów rozliczanych metodą uproszczoną – kwotami ryczałtowymi. Zgodnie z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 6 lit b „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” procedur rozeznania rynku, zasady konkurencyjności nie stosuje się dla wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym kwot ryczałtowych. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) nie zwalnia natomiast beneficjenta udzielającego zamówienia publiczne w ramach projektu rozliczanego uproszczoną metodą z obowiązku jej stosowania, w związku z czym beneficjenci wskazani w art. 3 tejże ustawy mają obowiązek jej stosowania również podczas wydatkowania środków rozliczanych na podstawie uproszczonych metod. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż Pzp wyłącza się stosowanie Pzp, beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu Pzp przeprowadza zamówienie
z zastosowaniem tych przepisów. Należy zauważyć, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 26 ust. 1 wskazuje, że podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych, może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej zamówieniem, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny (…) i określa procedurę udzielenia zamówienia. Jednocześnie zgodnie z ust. 5 tegoż artykułu, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Pytanie 9

W opinii podmiotu leczniczego ceny zabiegów rehabilitacyjnych są wyższe niż przyjęte w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, w jego części budżetowej. Wynika to z kosztów wynagrodzeń i innych kosztów składowych, które rosną. Czy dopuszczalne jest ujęcie w projekcie wydatków dotyczących świadczeń w kwotach wyższych niż zawarte w Programie, czy koszt cyklu rehabilitacji w związku z tym zostać przedstawiony jako wyższy niż w Programie tj. ok. 900 zł na uczestnika?

Odpowiedź 9

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość przedstawienia w budżecie projektu wyższej kwoty cyklu niż zakładana w Programie. Instytucja Organizująca Konkurs, mając na uwadze alokację środków przewidzianą na konkurs, dopuszcza niewielkie różnice. W pkt. Uzasadnienie kosztów należy przedstawić wiarygodne argumenty, z których wynika, że koszty świadczeń (lub niektórych świadczeń) są wyższe niż zakładane w Programie.
Taka sytuacja nie będzie skutkować niezgodnością w szczegółowym kryterium dostępu nr 1 „Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym”. Nie obejmuje ono bowiem zgodności w zakresie wydatków. W ramach ogólnego kryterium merytorycznego nr 8 „Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu” będzie natomiast podlegać ocenie: niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu, poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych. Zawyżone, nieefektywne, nieuzasadnione wydatki mogą skutkować niższą oceną tego kryterium.

Pytanie 10

Czy koszt użytkowania pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia może stanowić wkład własny? Czy w takiej sytuacji łączny koszt świadczenia i kosztu użytkowania pomieszczeń może być wyższy niż zakładany w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, w części budżetowej?

Odpowiedź 10

Tak, koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby świadczeń mogą stanowić wkład własny w projekcie. Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.
Należy pamiętać, aby we wniosku o dofinansowanie, w części Uzasadnienie kosztów, pkt. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego przedstawić sposób wyceny poszczególnych wydatków wnoszonych w ramach wkładu rzeczowego. Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie konkursu, Rozdział 3.1 Wkład własny. Wydatki wykazane w budżecie wniosku jako wkład własny również podlegają zasadom kwalifikowalności wydatków.

Pytanie 11

Które mierniki i wskaźniki ujęte w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 11

Mierniki efektywności z „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” nie są ujmowane we wniosku o dofinansowanie. Nie będą one sprawozdawane we wnioskach o płatność, lecz w sprawozdaniach merytorycznych z realizacji Programu. Informacja o tym została zawarta w Regulaminie konkursu str. 22-23, a wzór takiego sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do regulaminu konkursu.
We wniosku o dofinansowanie, pkt. 3.1.2 Wskaźniki realizacji celu, należy uwzględnić wskaźniki produktu zawarte w Regulaminie konkursu (Obligatoryjne wskaźniki produktu – str. 23 oraz wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych – str. 41), wskaźniki rezultatu (Obligatoryjne wskaźniki rezultatu – str. 24-25), wskaźniki horyzontalne (Wskaźniki horyzontalne – str. 25-28), ewentualnie wskaźniki związane z pandemią COVID-19 (Wskaźniki kluczowe produktu monitorujące działania wspierające walkę ze skutkami pandemii COVID-19) – jeżeli takie działania są przewidywane.

Pytanie 12

Czy już na etapie wniosku należy konkretnie wskazać z nazwy poradnie POZ współpracujące z beneficjentem?

Odpowiedź 12

Pytanie dotyczy zapisu „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, Krok 1 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (str.24): „W celu pozyskania uczestników Programu każdy beneficjent realizujący Program zobowiązuje się do współpracy z poradniami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znajdującymi się na terenie powiatu, w którym będzie realizowany Program (rekomendowane jest pięć poradni).
W odniesieniu do formy współpracy nie jest wymagane zawiązanie partnerstwa”.
Odpowiadając konkretnie na pytanie sytuacja zależy od przyjętego rozwiązania określającego formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Jeżeli projekt ma być realizowany w partnerstwie – podmiot leczniczy partnera ma poradnię POZ – to wówczas należy we wniosku wskazać każdego partnera z nazwy.
Jeżeli w projekcie nie jest zakładane partnerstwo z podmiotem POZ, bądź jest to zakładane, ale pytanie dotyczy kolejnych podmiotów z poradniami POZ (w programie rekomenduje się pięć), a podmioty zewnętrzne współpracujące będą wybierane poprzez zlecenie usługi, ewentualnie zamówienie dokonane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) lub, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż Pzp wyłącza się stosowanie Pzp, beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu Pzp przeprowadza zamówienie z zastosowaniem tych przepisów to w takich sytuacjach konkretne podmioty nie mogą być wskazane z nazwy we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 13

Jaka jest założona trwałość projektu w programie?

Odpowiedź 13

Dokumentacja konkursu RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/22 nie zakłada trwałości projektu w odniesieniu do realizacji świadczeń zdrowotnych. Dlatego w pkt 4.1 „Trwałość i wpływ rezultatów” można wpisać w przypadku niniejszego konkursu „nie dotyczy” za wyjątkiem planowanych wydatków w ramach cross-financingu.
Zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
Czym innym jest kwestia trwałości rozumiana jako efekty działań programu polityki zdrowotnej, jakim jest „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”. W Części VII. Monitorowanie i ewaluacja, pkt. Ocena trwałości efektów programu (str. 41) wskazano, że: „udział pacjenta w rehabilitacji obejmującej edukację i zabiegi fizjoterapeutyczne oraz w warsztatach psychoedukacyjnych odegra znaczącą rolę w zwiększeniu poziomu jego wiedzy, świadomości zdrowotnej oraz motywacji do utrzymania i podejmowania zachowań prozdrowotnych (m.in. kontynuowaniu aktywności fizycznej), a to zapewni trwałość efektów Programu. Wartością dodaną jest zorganizowanie w przypadku wyrażenia przez uczestników Programu takiej potrzeby i chęci pacjenckiej grupy wsparcia dla osób cierpiących na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Po zakończeniu warsztatów psychoedukacyjnych beneficjent realizujący Program umożliwi (w postaci udostępnienia sali), spotkania w ramach pacjenckiej grupy wsparcia dla osób cierpiących na choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej przez cały okres realizacji Programu, a także minimum przez rok po jego zakończeniu. Zatem jeśli pytanie dotyczy czasu udostępnienia sal na potrzeby pacjenckiej grupy wsparcia to we wniosku należałoby zawrzeć deklarację odnosząca się do okresu realizacji projektu i roku po jego zakończeniu.

Pytanie 14

Czy zdiagnozowanie choroby wymienionej w kryterium dostępu może być podczas wizyty u lekarza POZ, który będzie realizował KROK 1, tak aby pacjent był kwalifikowany do grupy docelowej?

Odpowiedź 14

Zgodnie z zapisami „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego jest jednym z kryteriów włączenia do Programu – obok miejsca zamieszkania, wieku, aktywności zawodowej. Jak wynika z założeń Programu w ramach Kroku 1 lekarz POZ określa rozpoznanie stanowiące przyczynę zalecenia (wg ICD-10). Jest ono też potwierdzane w ramach Kroku 2, w którym ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magister specjalista fizjoterapii udzielający porady rehabilitacyjnej. Mając na względzie założenia Programu, również budżetowe (zbliżone liczby zakładanych świadczeń w Kroku 1, Kroku 2 i Kroku 3), należy przyjąć, że w Kroku 1 i Kroku 2 diagnoza w zakresie ICD-10 powinna być potwierdzana.

Pytanie 15

Co w przypadku, jeśli uczestnik zrezygnuje np. po 5 dniu zabiegowym? Nie możemy rozliczyć takiego uczestnika, musimy szukać innego na jego miejsce, aby osiągnąć wskaźnik. Czy możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć np. umowami z uczestnikami projektu, że jeśli zrezygnują, to zapłacą za te 5 dni?

Odpowiedź 15

Należy zaznaczyć, że konkurs dotyczy projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych. Jest to jedna z tzw. uproszczonych metod rozliczania wydatków. Weryfikacja wydatków polega w niej na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez wnioskodawcę i określone w umowie o dofinansowanie zostały zrealizowane, a wskaźniki zostały osiągnięte. Rozliczenie jest uzależnione od zrealizowania danego zadania. Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1), bowiem kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników przyporządkowanych do poszczególnych zadań. Więcej informacji zawiera Regulamin konkursu, Rozdział 3.5 Uproszczone metody rozliczania wydatków.
W związku z konsekwencjami dotyczącymi nierozliczania całego zadania konieczne byłoby w rozważanej sytuacji znalezienie innego uczestnika, który zrealizuje zakładane działania i uzupełni wskaźnik (wskaźniki), aby móc osiągnąć przyjęte we wniosku wartości dla zadania.
Odnosząc się do możliwych form działań zabezpieczających przez ryzykiem nie zrealizowania założeń konkursu, jak również żadne wytyczne krajowe regulujące realizację projektów współfinansowanych z EFS nie nakładają obowiązku zawierania umów z uczestnikami, ani tego nie wykluczają. Jeśli Wnioskodawca dostrzega istotne ryzyko dotyczące rezygnacji uczestników w trakcie projektu może zawrzeć umowy z uczestnikami, w których można uwzględnić kary lub zwrot kosztów za rezygnację w trakcie udziału w ścieżce programu. Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju umowa może odstraszać od uczestnictwa w projekcie, a w praktyce wyegzekwowanie środków od uczestnika może okazać się problematyczne.
Zalecane jest, aby na etapie kwalifikacji do Programu/projektu uwzględnić motywację do uczestnictwa w pełnej ścieżce. Ponadto rekomenduje się informowanie uczestnika o ścieżce, a także systematycznie przypominanie (np. telefoniczne) pacjentom o uczestnictwie w świadczeniach, w tym
o poradach rehabilitacyjnych w Kroku 5 i Kroku 6.

Pytanie 16

Jaki jest przewidywany czas trwania I porady rehabilitacyjnej: 60 czy 90 min?

Odpowiedź 16

W „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” nie określono czasu trwania porad rehabilitacyjnych. Należy przyjąć średni czas, w jakim w podmiocie leczniczym realizowane są tego rodzaju w ramach świadczeń finansowanych z NFZ lub innych środków publicznych, bądź realizowanych komercyjnie. W trakcie oceny budżetu (ogólne kryterium merytoryczne nr 8 – Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu) oceniający będą analizować racjonalność i efektywność zakładanych wydatków, w tym dotyczących kosztów użytkowania pomieszczeń na potrzeby realizowanych świadczeń. Dotyczy to również wydatków przedstawianych w ramach wkładu własnego.

Pytanie 17

Obszar realizacji – czy można wpisać całe województwo łódzkie, czy należy zawęzić obszar np. do powiatu pabianickiego?

Odpowiedź 17

Wnioskodawca określa obszar realizacji projektu (całe województwo, konkretne wybrane powiaty, jeden powiat) w oparciu o dokonaną diagnozę, realne możliwości realizacji projektu, uczestnictwa grupy docelowej w projekcie. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” stanowi regionalny program zdrowotny i jako taki w swym obszarze realizacji odnosi się do całego województwa łódzkiego. Poszczególne projekty mogą natomiast być ograniczone do jego określonych obszarów.

Pytanie 18

Jakie wskaźniki należy przypisać do kwot ryczałtowych?

Odpowiedź 18


Wskaźniki do kwot ryczałtowych określa beneficjent. Przykładowe/zalecane wskaźniki zostały określone w Regulaminie konkursu str. 41.

Pytanie 19

Czy jeśli pacjent będzie wymagał zabiegów, a wnioskodawca nie posiada sprzętu do ich realizacji, to czy można wykupić taką usługę na rynku? Podmiot nie ma podpisanej umowy z NFZ na rehabilitację.

Odpowiedź 19

Tak, dopuszczalne jest założenie w projekcie, że niektóre rodzaje zabiegów będą realizowane przez podmioty zewnętrzne wybierane poprzez zlecenie usługi. Takie podejście nie będzie stanowić niezgodności ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1 „Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym” w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach RPZ i warunków realizacji. Ocena wniosku obejmuje jednak też ogólne kryterium merytoryczne nr 5 „Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i ocena tego kryterium, dokonywana przez nadanie punktacji, może być niższa niż w projektach, gdzie podmiot wnioskodawcy sam, lub wraz z podmiotem partnera zapewnia realizację wszystkich rodzajów zabiegów.
Warto zaznaczyć, że w projekcie należy zapewnić różne rodzaje zabiegów zakładanych w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Na str. 25-26 Programu zawarto zalecenia dotyczące sytuacji, w których wykonuje się także różne rodzaje zabiegów. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w swych zaleceniach, opartych o różne dowody medyczne, wskazuje że o skuteczności terapii rehabilitacyjnej decyduje czas jej rozpoczęcia, kompleksowość i wielodyscyplinarność świadczeń, intensywność zajęć terapeutycznych, a także ich ciągłość. Istotne jest, aby terapia była w indywidualny sposób przystosowana do potrzeb i możliwości chorego. Wnioskodawcy, mimo bogatych, wieloletnich doświadczeń nie mogą do końca przewidzieć jacy pacjenci się zgłoszą. Do projektów mogą trafiać pacjenci z różnym rozpoznaniem, zróżnicowanym stanem zdrowia. Ograniczenie rodzajów zabiegów ograniczyłoby skuteczność świadczeń w wielu przypadkach.

Należy również pamiętać, aby spełnić wymogi dokumentacji konkursowej:

  • W regulaminie konkursu na str. 17 wskazano, że o dofinansowanie mogą występować „podmioty legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu”. W niniejszym konkursie tymi usługami jest realizacja świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących rehabilitacji medycznej, odnosząca się do chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Nie ma znaczenia źródło finansowania świadczeń – doświadczenie może dotyczyć świadczeń finansowanych z NFZ lub innych środków publicznych (ZUS, KRUS, programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków samorządowych, unijnych), bądź realizowanych komercyjnie.
  • Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 („Świadczenia opieki zdrowotnej”, Regulamin konkursu str. 62): świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).

Odnośnie kwestii wyposażenia w sprzęt do rehabilitacji dokumentacja konkursowa uwzględnia możliwość doposażenia podmiotu medycznego w sprzęt, poprzez zakupy środków trwałych. Regulamin konkursu, w Rozdziale 3.6 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz
cross-financing (str. 42-44), dopuszcza finansowanie środków trwałych i wyposażenia. Jednakże środki trwałe, które wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie, powinny wykorzystywane w celu wspomagania wdrażania projektu, gdyż celem konkursu nie jest zakup sprzętu i doposażenie podmiotów. Zakupywane środki trwałe powinny wnosić wartość dodaną do projektu tj. służyć zwiększeniu liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń. Prosimy o zapoznanie się z tą częścią Regulaminu. Także „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, w Częsci VI. Koszty (str. 43-44) uwzględnia pulę środków, w ramach której możliwe są wydatki dotyczące środków trwałych i wyposażenia.
Należy zaznaczyć, że w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, Część V. Organizacja programu, pkt. 8. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu (str. 31-32) zawarto wymogi odnoszące się do wyposażenia w sprzęt.
Należy pamiętać o spełnieniu tych wymogów przez wnioskodawcę lub partnera (w przypadku projektów partnerskich), a w sytuacji zlecania w projekcie świadczeń podmiotowi zewnętrznemu uwzględnić informacje, że takie wymogi zostaną spełnione przez wykonawcę zewnętrznego.

Pytanie 20

Czy wskaźnikiem do kwot ryczałtowych może być wskaźnik rezultatu (kontynuacja lub rozpoczęcie zatrudnienia) czy należy ograniczyć się do 6 wskaźników wskazanych w Regulaminie?

Odpowiedź 20

Nie. Wskaźniki rezultatu „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” i „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wyłącznie w punkcie 3.1.2 Wskaźniki realizacji celu. Określając wskaźniki dotyczące kwot ryczałtowych należy się ograniczyć do wskaźników określonych w Regulaminie konkursu str. 41.

Pytanie 21

Czy między poszczególnymi etapami wsparcia możliwe jest założenie „schodka", czyli zaplanowanie liczby uczestników, która nie przejdzie do kolejnego etapu?

Odpowiedź 21

W Programie, części VI. Koszty przewidziano jedynie schodkowość między Krokiem 1, Krokiem 2, Krokiem 3 odpowiednio ok. 770 osób, 760 osób, 750 osób. IOK dopuszcza więc zróżnicowanie liczb pacjentów, jeśli we wniosku zostanie zawarte odpowiednie uzasadnienie uwzględniające doświadczenie wnioskodawcy. Z kolei zróżnicowanie liczebności uczestników między Krokiem 3 i Krokiem 6, nie jest zakładane w Programie i jest niedopuszczalne.

Pytanie 22

Czy w zadaniu 1 można opisać każdy krok, a następnie w zadaniu 2 i w kolejnych, o ile kroki są takie same, można napisać, ze „opis taki jak w zad 1”, czy powielać opis?

Odpowiedź 22


Tak, można stosować rozważane skróty w przypadku problemu zbyt małej liczby znaków możliwych do wykorzystania w Generatorze wniosków na potrzeby opisu zadań i jeśli treść opisów będzie tożsama.

Pytanie 23

W regulaminie konkursu znajduje się zapis, że „IOK rekomenduje ograniczenie w kwotach ryczałtowych liczby wskaźników do 3 najbardziej adekwatnych i najważniejszych dla danej kwoty”. Czy w przypadku, gdy w ramach kwoty znajdzie się wszystkie 6 kroków to możemy też wskazać wszystkie 6 wskaźników przypisanych do każdego z nich?

Odpowiedź 23

Przytoczony zapis Regulamin konkursu „IOK rekomenduje ograniczenie w kwotach ryczałtowych liczby wskaźników do 3 najbardziej adekwatnych i najważniejszych dla danej kwoty” zawiera rekomendację, która jest przedstawiana w każdym regulaminie konkursu dotyczącym projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Nie jest to wymóg – zapis nie ma charakteru obowiązującego.
Bardzo ważny jest kontekst zadanego pytania – specyfika rozliczenia projektu kwota ryczałtowymi, jak też specyfika projektów dotyczących realizacji programów zdrowotnych.
Konkurs dotyczy projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych. Jest to jedna z tzw. uproszczonych metod rozliczania wydatków. Weryfikacja wydatków polega w niej na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez wnioskodawcę i określone w umowie o dofinansowanie zostały zrealizowane, a wskaźniki zostały osiągnięte. Rozliczenie jest uzależnione od zrealizowania danego zadania. Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1), bowiem kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników przyporządkowanych do poszczególnych zadań.
IOK rekomenduje zaplanowanie zadań obejmujących swym zakresem całą ścieżkę programu w ramach jednego zadania ( 6 kroków) dla niewielkich grup uczestników. Odpowiadając na pytanie: istotnie, Regulamin konkursu zawiera zapis: „IOK rekomenduje ograniczenie w kwotach ryczałtowych liczby wskaźników do 3 najbardziej adekwatnych i najważniejszych dla danej kwoty”. natomiast zalecenie rozliczania całej ścieżki w ramach jednego zdania wymaga przypisania aż 6 wskaźników do zadania.
W punkcie Szczegółowy budżet projektu jako kategoria wydatku w przypadku Kroku 3 należy podać cykl zabiegów, którego średnią kwotę oszacuje wnioskodawca ( RPZ przewiduje, iż średnio taki cykl będzie kosztował ok 900zł). Następnie w pkt. Uzasadnienie kosztów należy przedstawić kalkulację tego cyklu ze wskazaniem kosztów składowych, w tym wynagrodzeń personelu realizującego świadczenia.

Pytanie 24

Czy wystarczy, że przy zadaniach można wskazać tylko wskaźniki adekwatne do kwoty (str. 41 regulaminu) bez ogólnych wskaźników produktu?

Odpowiedź 24

Tak, przy zadaniach można wskazać wyłącznie wskaźniki adekwatne do kwoty ryczałtowej (str. 41 Regulaminu konkursu – przykładowe/zalecane wskaźniki). Obligatoryjne wskaźniki produktu (str, 23) mogą być zawarte wyłącznie w pkt. 3.1.2 wniosku.

Pytanie 25

Na str. 18 regulaminu konkursu wskazano, że projekty „Są skierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacyjnym”. Na to samo wskazuje RPZ. Nie można zatem wspierać osób w wieku 50 lat, na co może wskazywać brzmienie wskaźnika produktu i rezultatu?

Odpowiedź 25

Grupa docelowa, której kierowane są projekty w konkursie to osoby powyżej 50 roku życia, co wynika z kryterium wieku dla uczestników „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”, którego realizacji dotyczy konkurs. Udział w Programie osób młodszych jest niedopuszczalny (ich uczestnictwo powodowałoby niekwalfikowalność poniesionych wydatków związanych z ich udziałem).

Pytanie 26

Czy w budżecie mogą być ujęte koszty najmu pomieszczeń niebędące wkładem własnym czy jest to może tylko w przypadku wnoszenia wkładu własnego w tej formie (pieniężnej lub niepieniężnej-użyczenie)?

Odpowiedź 26

Ich uwzględnienie w budżecie projektu zależy od sposobu wykorzystania pomieszczeń. Koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu będą kwalifikowały się jako koszty pośrednie. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem. IOK na etapie wyboru projektu weryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych.
Dopuszczalne jest uwzględnienie kosztów użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby świadczeń realizowanych zgodnie z „Programem rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” mogą stanowić koszty bezpośrednie projektu” w kosztach bezpośrednich. W takiej sytuacji wnioskodawca powinien jednak zmieścić się w kwotach przewidzianych zakładanych dla świadczeń przy poszczególnych krokach w Programie, Części VI. Koszty. Należy również pamiętać o przedstawieniu we wniosku, np. w pkt. Uzasadnienie kosztów, informacji umożliwiających ocenę kwalifikowalności takich kategorii kosztów, w tym ich efektywności. Zgodnie z zapisami RPZ koszt na pacjenta powinien wynieść ok. 1463,20 zł

Pytanie 27

Co rozumiemy poprzez sformułowanie: „Osoba najbardziej narażona na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliska powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych”. Czy musimy uwzględniać ich premiowanie np. w ramach kryteriów dodatkowych w rekrutacji? Jakie dokumenty mogłyby potwierdzać fakt bycia tego typu osobą?

Odpowiedź 27

Przytoczony wymóg z Regulaminu konkursu, Rozdział 2.5 Grupa docelowa (str. 18) jest zobowiązaniem Instytucji Organizującej Konkurs wynikającym z horyzontalnych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” wydanych przez minister właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – Podrozdział 5.3 – Programy z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy pkt. 1 tych Wytycznych. Wyraźne uwzględnienie elementu powrotu lub utrzymania aktywności zawodowej w tego rodzaju działaniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wytycznych jest wynikiem uzgodnienia strony polskiej z Komisją Europejską.
W związku z powyższym wymóg powinien znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach rekrutacji. Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje jego uwzględnienie jako formalne lub premiowane kryterium rekrutacji.
W „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” nie określono branż, ani też kryteriów oceny i narzędzi, dokumentów, które wiązałyby stan zdrowia uczestników z ich prowadzoną lub możliwą aktywnością zawodową. Mogą to być osoby ze zdiagnozowanymi schorzeniami, które uniemożliwiają ich aktywność na rynku pracy. Dzięki świadczeniom rehabilitacyjnym osoby te będą mogły uniknąć opuszczenia rynku pracy lub szybki powrót do utraconej aktywności.

Artykuły powiązane

 
Top