Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/22 w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 11.04.2022 r.

Pytanie 1

Czy konkurs w zakresie odbiorców projektu dotyczy tylko osób powyżej 50 r.ż.?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Rozdział 2.5 Grupa docelowa, Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie wymogi zgodne z założeniami SzOOP i „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ, Program) tj.:

 • są skierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacyjnym;
 • są zgodne z założeniami RPZ tzn. są skierowane do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:
 • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów
  i innych artropatii,
 • z chorobami kręgosłupa,
 • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien);
 • są ukierunkowane na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Zatem odnośnie cechy wieku grupy docelowej, tylko pacjenci powyżej 50 roku życia mogą uczestniczyć w projektach.

Pytanie 2

Czy w ramach konkursu wyłonienie partnera/partnerów projektu, którego wnioskodawca jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (niepubliczny podmiot leczniczy) dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy PZP?

Odpowiedź 2

W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest stosować zapisy art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z tym art. Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Ten przepis ustawy nie ma zastosowania do podmiotów niepublicznych w przedstawionej sytuacji.

Niemniej jednak należy pamiętać o następujących wymogach:

 • Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu i wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego.
  Wyjątkowo, zgodnie z art. 15 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona, odpowiednio wybór może nastąpić po wyrażeniu zgody przez właściwą instytucję, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 • Dostarczenie Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa lub porozumienie nie jest załącznikiem do wniosku składanego w ramach konkursu. Umowa o partnerstwie lub porozumienie będzie weryfikowane w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, Rozdział 5 Projekty partnerskie (str. 50), a także z ogólnym kryterium dostępu nr 4 (str. 57).

Pytanie 3

Czy w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie wymagane są jakieś załączniki składane razem w formularzem wniosku?

Odpowiedź 3

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w Formularzu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie musi odbywać się zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Jedyny załącznik jaki jest wymagany, występuje w przypadku kiedy wnioskodawca korzysta z uprawień art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Dopuszcza on możliwość złożenia wniosku w ciągu
14 dni po upływie pierwotnego terminu. W takim wypadku na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Wniosek bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pytanie 4

Czy są przewidziane jakieś badania, które powinny być zrobione w trakcie porady kwalifikacyjnej?

Odpowiedź 4

Prosimy o zapoznanie się ze ścieżką „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” (Program), stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – opis Kroku 2. Kwalifikacja do Programu – I porada rehabilitacyjna (str. 24) oraz Załącznikiem B (str. 53 – 54). Nie są wymagane żadne inne badania niż tam wskazane, IOK nie formułuje bardziej szczegółowych zaleceń w tym zakresie.

Pytanie 5

Czy jest możliwe, że tylko 80% uczestników weźmie udział w trzeciej poradzie rehabilitacyjnej?

Odpowiedź 5

Zasadniczo uczestnicy powinni przejść całą ścieżkę przewidzianą w „Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Należy zaznaczyć, że zarówno w Kroku 5, jak też w Kroku 6 dokonywana jest ocena skuteczności Programu z udziałem uczestnika.
W Programie, części VI. Koszty przewidziano jedynie schodkowość między Krokiem 1, Krokiem 2, Krokiem 3 odpowiednio ok. 770 osób, 760 osób, 750 osób. IOK dopuszcza więc zróżnicowanie liczb pacjentów w tych krokach, jeśli we wniosku zostanie zawarte odpowiednie i wiarygodne uzasadnienie uwzględniające doświadczenie wnioskodawcy. Zróżnicowanie liczebności uczestników między Krokiem 3 i Krokiem 6, nie jest zakładane w Programie i jest niedopuszczalne.
Problemem w realizacji projektów może być w szczególności uczestnictwo pacjentów w Kroku 6. Ocena skuteczności Programu – III porada rehabilitacyjna. Zgodnie z założeniami Programu pacjent trafia na nią dopiero po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II porady rehabilitacyjnej. Część pacjentów może więc tego nie chcieć zrealizować. W tym kontekście zalecane jest, aby na etapie kwalifikacji do Programu/projektu uwzględnić motywację do uczestnictwa w pełnej ścieżce, poinformować go o tej ścieżce, a także systematycznie przypominać telefonicznie pacjentom o uczestnictwie
w świadczeniach – Krok 5. Końcowa konsultacja – II porada rehabilitacyjna, Krok 6. Ocena skuteczności Programu – III porada rehabilitacyjna. Rekomenduje się utrzymywanie kontaktu
z pacjentem.
Należy również zaznaczyć, że ze względu na to, że koszty bezpośrednie projektu należy obowiązkowo rozliczać za pomocą kwot ryczałtowych, nie jest możliwym zmniejszanie wartości wskaźnika w trakcie realizacji projektu. Ma to na celu uniknięcie niezrealizowania wskaźników. Warto w projekcie zaplanować większą liczbę zadań, które mogą obejmować całą ścieżkę Programu, z małą liczbą uczestników (np. 10 osób). Aby zminimalizować ryzyko rezygnacji pacjentów można w deklaracji uczestnictwa założyć zapisy zobowiązujące ukończenie udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką Programu.

Pytanie 6

Czy kryterium premiujące nr 1 dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych czy tylko tych, które działają w ramach POZ?

Odpowiedź 6

W ramach niniejszego konkursu kryterium premiujące 1 brzmi: Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ. Definicja tego kryterium skazuje, że Wnioskodawca lub partner będzie podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie 7

W RPZ na str. 26 wskazano: „W cyklu rehabilitacji, w miarę możliwości, powinny przeważać zabiegi z zakresu kinezyterapii, jako te, dla których wykazano największą skuteczność w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego”. Czy dopuszczalne jest ograniczenie zabiegów tylko do kinezyterapii?

Odpowiedź 7

IOK stoi na stanowisku, że jest to niedopuszczalne.
Przytoczony zapis RPZ nie oznacza, że dopuszczalna jest tylko kinezyterapia (przeważać nie oznacza tylko i wyłącznie). W RPZ str. 25-26 zawarto zalecenia dotyczące sytuacji, w których wykonuje się także inne zabiegi niż kinezyterapia. Należy mieć na uwadze wymogi i zalecenia dotyczące kompleksowości rehabilitacji zindywidualizowanej, dopasowanej do oczekiwań, potrzeb i ograniczeń pacjentów. Choć kinezyterapia jest kluczowa i można wskazać dowody medyczne, że rehabilitacja polegająca wyłącznie na kinezyterapii jest skuteczna, należy też mieć na względzie, że innego rodzaju zabiegi mogą prowadzić do większej skuteczności rehabilitacji u części pacjentów. Wnioskodawcy, mimo bogatych, wieloletnich doświadczeń nie mogą do końca przewidzieć jacy pacjenci się zgłoszą. Do projektów mogą trafiać pacjenci z różnym rozpoznaniem, zróżnicowanym stanem zdrowia. Ograniczenie świadczeń wyłącznie do fizjoterapii ograniczyłoby skuteczność świadczeń w wielu przypadkach.
Niezależnie od jednostki chorobowej, wytyczne medyczne podkreślają, że o skuteczności terapii rehabilitacyjnej decyduje czas jej rozpoczęcia, kompleksowość i wielodyscyplinarność świadczeń, intensywność zajęć terapeutycznych, a także ich ciągłość. Istotne jest, aby terapia była w indywidualny sposób przystosowana do potrzeb i możliwości chorego.
„Co istotne plan rehabilitacji powinien być dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu chorego, zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, kompleksowości, wczesności i ciągłości procesu rehabilitacji. Wynik oceny złożonego wniosku zakładającego wyłącznie zabiegi kinezyterapii będzie negatywny w ramach szczegółowego kryterium dostępu nr 1 dotyczącego zgodności z RPZ.

Artykuły powiązane

 
Top