Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Data publikacji: 30.12.2021 r.

Pytanie 1:

Czy w ramach naboru jest możliwość realizacji projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj?

Odpowiedź 1:

Tak, istnieje możliwość realizacji projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Pytanie 2:

Czy istnieje możliwość wykazania zgodności projektu ze Strategią rozwoju elektromobilności, zamiast PGNem, w kontekście kryterium obligatoryjnego merytorycznego pn. "Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej". Czy powołując się na Strategię rozwoju elektromobilności, dokument ten również musi posiadać pozytywną opinię przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW w Łodzi?

Odpowiedź 2:

Sposób oceny tego kryterium merytorycznego wskazuje, że dopuszczalny jest dokument równoważny, zawierający odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach, dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt oraz potwierdzenie zgodności projektu ze wskazanymi dokumentami strategicznymi. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie takiego dokumentu zaopiniowanego pozytywnie przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW w Łodzi.

Pytanie 3:

Czy w ramach konkursu możliwe jest kwalifikowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, która służyłaby do zasilania posiadanych już ładowarek dla autobusów elektrycznych?

Odpowiedź 3:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Pytanie 4:

Czy okres obowiązywania umowy wykonawczej z operatorem musi obejmować również okres trwałości projektu? Jeśli tak, czy do wniosku o dofinansowanie można załączyć projekt aneksu umowy wykonawczej, który zostanie zawarty przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z UM WŁ?

Odpowiedź 4:

Okresu obowiązywania umowy wykonawczej z operatorem nie należy bezpośrednio wiązać z okresem trwałości projektu.

Pytanie 5:

Jeżeli Wnioskodawcą w naborze jest spółka gminna to czy do załącznika "Dokument określający status prawny Wnioskodawcy/ partnera" powinno przedłożyć się dokument poświadczający wybór Prezesa Spółki?

Odpowiedź 5:

Załącznik dotyczy osoby wskazanej w punkcie 3.2 Wzoru formularza wniosku o dofinansowanie jako osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy. Nie musi być nim Prezes Spółki.

 
Top