Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Data publikacji: 20.12.2021 r.

Pytanie 1:

W ramach naboru można starać się o dofinansowanie w wysokości 85% z unii europejskiej plus 10% z budżetu państwa? Czy można założyć we wniosku o dofinansowanie (bez pomocy publicznej) 10% budżetu państwa czy trzeba mieć wcześniej jakieś pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami Regulaminu udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu może wynieść nie więcej niż 10%. Maksymalny poziom dofinansowania projektu, w którym nie występuje pomoc publiczna, wynosi 95%.

Pytanie 2:

Czy gmina w ramach naboru może ubiegać się tylko o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych?

Odpowiedź 2:

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do wniosku o dofinansowanie Załącznik Nr 15 Formularz dotyczący występowania pomocy publicznej (dostępny w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na str. 61). Gmina jako Wnioskodawca określa na podstawie tego dokumentu, czy są jednocześnie spełnione przesłanki wystąpienia pomocy publicznej w projekcie, czy jednak ich nie ma. Jeżeli pomoc publiczna będzie występowała to maksymalna kwota dofinansowania w projekcie będzie na poziomie 85%, natomiast jeśli pomoc publiczna nie wystąpi, projekt może być dofinansowany na poziomie 95%. Ostateczna ocena występowania pomocy publicznej lub jej braku dokonywana jest na etapie oceny projektu.

Pytanie 3:

W treści kryterium merytorycznego 10 "Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej" jest mowa o PGN lub Strategii ZIT lub planie mobilności miejskiej bądź dokumencie równoważnym zawierającym odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Czy zatem można w ramach tego kryterium wykazać zgodność nie z PGNem, a ze Strategią rozwoju elektromobilności?

Odpowiedź 3:

W ramach kryterium merytorycznego nr 10 można wykazać zgodność z każdym innym równoważnym dokumentem, pod warunkiem, że określa on lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i uwzględnia takie kwestie jak: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

Pytanie 4:

W naborze mowa jest o możliwości zakupu taboru autobusowego nisko i zeroemisyjnego. Jak należy rozumieć tabor niskoemisyjny? Czy dozwolony będzie zakup np. autobusów z silnikami spalinowymi, spełniającymi normy emisji spalin EURO VI?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z kryteriami oceny projektów ocenie podlegać będzie zakup autobusów nisko- i bezemisyjnych zasilanych paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Pytanie 5:

W kryterium merytorycznym nr 6 pn. "Alternatywne systemy napędowe", ocenie podlegać będzie zakup autobusów nisko- i bezemisyjnych zasilanych paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jednak projekt może uzyskać za to kryterium 0 punktów i w dalszym ciągu ubiegać się o dofinansowanie - nie jest to kryterium obligatoryjne. Nigdzie w kryteriach nie zawarto informacji o pojazdach hybrydowych, ani o braku możliwości zakupu pojazdów spalinowych, spełniających normę emisji EURO VI. Czy dopuszczalny jest w ramach ogłoszonego naboru zakup autobusów o napędzie spalinowym lub hybrydowych, które w każdym przypadku spełniać będą normę emisji EURO VI.

Odpowiedź 5:

Zgodnie z zapisami SZOOP (str. 47-48) wskazano, że preferencyjnie traktowany będzie zakup pojazdów bezemisyjnych. W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie z przyczyn ekonomicznych, eksploatacyjnych lub technicznych inwestycje w tabor nisko- i bezemisyjny zasilany w całości paliwem alternatywnym byłyby nieuzasadnione, możliwe jest wspieranie projektów dotyczących pojazdów niskoemisyjnych z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (spełniające normę EURO-6) oraz napęd elektryczny. Nie jest możliwe ogłaszanie nowych naborów wniosków o dofinansowanie dopuszczających pojazdy zasilane wyłącznie dieslem EURO-6.

Pytanie 6:

Czy za spełnienie kryterium formalnego nr 21 „Zapewnienie przez wnioskodawcę wkładu własnego” uznaje się :

  • wskazanie w budżecie projektu wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowanych oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis,
  • minimum 15% wydatków kwalifikowanych oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczna lub pomocą de minimis,
    oraz
  • przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie tj. „Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu.”, którego treść udostępniana jest przez Państwa w dokumentach do naboru?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 95%. Niemniej jednak w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85% z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych. Przedstawione przykłady spełnienia kryterium formalnego nr 21 są prawidłowe.

Pytanie 7:

W treści oświadczenia o zabezpieczeniu środków wyraża się intencję zabezpieczenia środków na wkład własny we wskazanych latach, podając także źródło zabezpieczenia: "Środki zostaną zabezpieczone w następujący sposób…". Jaki jest maksymalny termin udokumentowania posiadania środków np. przedłożenia uchwały WPF z zabezpieczonymi środkami w przypadku wskazania właśnie takiego źródła w treści oświadczenia. Czy udokumentowanie posiadanych środków na wkład własny można przedłożyć po wyborze projektu do dofinansowania – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź 7:

Załącznik nr 4 „Wzór oświadczenia wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu” jest jednym z obligatoryjnych dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Instytucja ogłaszająca konkurs nie wymaga natomiast przedkładania dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób w jaki środki te zostaną zabezpieczone przez wnioskodawcę. Nie ma zatem konieczności przedstawiania np. uchwały WPF z informacją o zabezpieczeniu środków w przypadku wskazania właśnie takiego źródła w treści oświadczenia.

 
Top