Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 17.05.2021 r.

Pytanie 1:

Czy w ramach ogłoszonego naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 można ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, DPS-y, hala sportowa) będące jednostkami podległymi Powiatowi?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02 IZ.00 10 001/21, podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
Natomiast typy projektów , które mogą uzyskać dofinansowanie to:

 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących m.in.:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
 • instalacji wykorzystujących biomasę,
 • instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

 • w zakresie energii wodnej do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii wiatrowej –– do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii słonecznej –– do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • w zakresie energii geotermalnej –– do 2 MWth (włącznie),
 • w zakresie energii biogazu –– do 1 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii biomasy –– do 5 MWth/MWe (włącznie).

Podsumowując, Regulamin konkursu nie wyklucza realizacji projektu polegającego na instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną na budynkach użyteczności publicznej. Na uwadze należy mieć jednak fakt, iż na etapie oceny formalnej Komisja Oceny Projektu będzie weryfikować, czy projekt nie przewiduje realizacji inwestycji dotyczących wsparcia infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych. Zgodnie z opisem kryterium formalnego nr 28, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii w ramach w/w kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt nie przewiduje realizacji przedsięwzięć w zakresie wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-pobytowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – rozumianych zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wsparcie tego typu instytucjom może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej (co wymaga odpowiedniego wskazania we wniosku o dofinansowanie) lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Pytanie 2:

Dotyczy możliwości uwzględnienia w projekcie przychodów pochodzących ze sprzedaży tzw. białych/zielonych certyfikatów.
Wnioskodawcą będzie jednostka samorządu terytorialnego, zaś projekt posiadać będzie wartość wydatków kwalifikowanych poniżej 1 mln euro, co oznacza, inwestycja nie należy do kategorii projektów generujących dochód i nie dokonuje się weryfikacji wskaźnika luki w finansowaniu. Czy na etapie aplikowania konieczne jest uwzględnianie ewentualnych przychodów ze sprzedaży białych certyfikatów w analizie finansowej? Co w przypadku, gdy możliwość sprzedaży białych certyfikatów pojawi się dopiero na etapie realizacji projektu (po wyborze projektu do dofinansowania). W analizie finansowej na etapie aplikowania nie uwzględnione zostaną przychody z tego tytułu w prognozach dla projektu? Jakie zmiany musiałby dokonać wówczas Beneficjent w dokumentacji aplikacyjnej?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w rozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jedynie dochód wygenerowany podczas realizacji projektu, który nie został wzięty pod uwagę w czasie jego zatwierdzenia, pomniejsza wydatki kwalifikowalne.
Zgodnie z zapisami powyższych Wytycznych, dochód z tytułu sprzedaży praw majątkowych dotyczących świadectw energetycznych z tzw. białych certyfikatów stanowi dochód projektu w rozumieniu zapisów w/w Wytycznych w kwestii dochodów wygenerowanych podczas realizacji projektu (Rozdział 6.9 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)) i jako taki powinien pomniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych projektu. Ponadto należy mieć na uwadze, iż kwota odjęta od wydatków kwalifikowalnych z tytułu sprzedaży praw majątkowych nie powinna zostać pomniejszona o prowizję wykonawcy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w świetle przytoczonych Wytycznych jedynie dochód, który został wygenerowany po zakończeniu realizacji inwestycji będzie stanowił dochód Beneficjenta i nie będzie pomniejszał wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Pytanie 3:

Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla nowego budynku? Gmina posiada dokumentację projektową na budowę budynku żłobka i przedszkola, w ramach której planuje zamontować ww. instalacje. Projekt jest przygotowany do realizacji, ale budynek będzie dopiero budowany.

Odpowiedź 3:

W ramach dokumentacji konkursowej nie ogranicza się miejsca montażu instalacji produkującej energię z odnawialnych źródeł energii. Tym samym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla nowego budynku. Każdorazowo należy jednak zapoznać się z wszelkimi zapisami dokumentacji konkursowej w tym przede wszystkim z koniecznością zakończenia realizacji inwestycji w określonym dla tej perspektywy finansowym okresie.

Pytanie 4:

Czy możliwe jest złożenie dwóch wniosków przez jednego wnioskodawcę?

Odpowiedź 4:

Regulamin Konkursu dla naboru PLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 nie ogranicza liczby projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę, o ile spełnia warunek zawarty w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu: „Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst”. Ponadto, w przypadku złożenia więcej niż jednego projektu w ramach przedmiotowego konkursu należy, w szczególności, mieć na uwadze przestrzeganie zasady zakazu wystąpienia podwójnego finansowania wydatków, która przekłada się na kryterium formalne „Zakaz podwójnego finansowania”.

Pytanie 5:

Czy w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie na zakres dotyczący montażu instalacji OZE (fotowoltaika) zarówno na budynkach prywatnych, jak i użyteczności publicznej?

Odpowiedź 5:

Tak, istnieje taka możliwość, by beneficjenci (jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst) składali takie projekty.

Pytanie 6:

Czy w sytuacji, gdy projekt zakłada montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50kW, Wnioskodawca musi przedkładać dokumentacje techniczna dla projektu?

Odpowiedź 6:

Przedkładanie dokumentacji technicznej uzależnione jest od sposobu realizacji inwestycji a nie wielkości instalacji – jeżeli projekt realizowany jest jako prace budowalne to wtedy obligatoryjna jest dokumentacja techniczna.

Pytanie 7:

Biorąc pod uwagę listę załączników do wniosku o dofinansowanie, na jakiej podstawie weryfikowana będzie przez komisję oceniającą projekty poprawność wskazanych wartości docelowych wskaźników takich jak:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (tony równoważnika CO2/ rok).
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe)?

Odpowiedź 7:

Na podstawie danych przedstawianych przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej – jeżeli Komisja Oceny Projektów będzie miała wątpliwości może zgodnie z Regulaminem wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnień.

Pytanie 8:

Dotyczy kryterium merytorycznego "Efekt ekologiczny inwestycji": na jakiej podstawie dokonywana będzie punktacja projektu w ramach tego kryterium? W definicji kryterium nie wskazano konkretnej punktacji tj. na jakiej podstawie wniosek otrzymuje punkty. Czy projekt będzie oceniany w stosunku do innych złożonych projektów tj. na podstawie listy rankingowej wszystkich złożonych projektów?
Zgodnie z definicją kryterium: "Kryterium oceniać będzie wpływ projektu na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii ogółem w województwie.
Wpływ ten będzie weryfikowany i oceniany pod względem:

 • planowanego uśrednionego czasu pracy instalacji wytwarzającej energię z OZE,
 • planowanej łącznej mocy zainstalowanej w instalacji przyczyniającej się do wytwarzania energii z OZE,
 • przewidywanej wielkości produkcji energii w roku,
 • tego, czy planuje się, że w wyniku realizacji projektu wytwarzana energia z OZE przyczyni się do zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych źródeł energii,
 • planowanego wpływu projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych".

Mając na uwadze powyższe w stosunku do jakich danych/parametrów oceniany/porównywana będzie uśredniony czas pracy instalacji wytwarzanej energii z OZE?

Odpowiedź 8:

Kryterium oceniać będzie wpływ projektu na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii ogółem w województwie.
Wpływ ten będzie weryfikowany i oceniany pod względem:

 • planowanego uśrednionego czasu pracy instalacji wytwarzającej energię z OZE,
 • planowanej łącznej mocy zainstalowanej w instalacji przyczyniającej się do wytwarzania energii z OZE,
 • przewidywanej wielkości produkcji energii w roku, tego, czy planuje się, że w wyniku realizacji projektu wytwarzana energia z OZE przyczyni się do zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych źródeł energii,
 • planowanego wpływu projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

PUNKTACJA:

Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów.
Tym samym to eksperci dokonujący oceny będą decydować o przyznanej punktacji. Kryterium nie przewiduje rankingowania.

Pytanie 9:

Czy w umowie z mieszkańcami uczestniczącymi w konkursie powinien znajdować się zapis, że właściciel nie uzyskał dofinansowania na projekt (na to samo zadanie, czy też na jakiekolwiek) z odnawialnych źródeł energii w latach 2014-2020 z funduszy Unii Europejskiej?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z dokumentacją konkursową ogłoszonego naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - nie ma wymogu, aby w umowie z mieszkańcami uczestniczącymi w konkursie znajdował się zapis, że właściciel nie uzyskał dofinansowania na projekt (na to samo zadanie, czy też na jakiekolwiek) z odnawialnych źródeł energii w latach 2014-2020 z funduszy Unii Europejskiej.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.

Wnioskodawca składając wniosek w konkursie musi spełnić min. Kryteria wyboru projektów. W ramach kryterium formalne nr 24 ocenie podlegać będzie, czy w projekcie nie występuje podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez Wnioskodawcę oraz zapisów wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 10:

Proszę o doprecyzowanie konkretnego przypadku, tj. projektu, w którym przychód ze sprzedaży białych/zielonych certyfikatów nie pojawi się w trakcie realizacji, a po jego zakończeniu, czyli po realizacji inwestycji termomodernizacyjnej/OZE.
Chodzi o projekt, który nie należy do kategorii projektów generujących dochód ponieważ jego całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest mniejsza od 1 mln euro i w analizie finansowej nie był kalkulowany wskaźnik luki w finansowaniu. W przekazanej odpowiedzi wskazują Państwo, iż: " jedynie dochód, który został wygenerowany po zakończeniu realizacji inwestycji będzie stanowił dochód Beneficjenta i nie będzie pomniejszał wydatków kwalifikowalnych w projekcie".
Co w takim przypadku z dofinansowaniem? Czy wystąpienie przychodu z tytułu sprzedaży białych/zielonych certyfikatów po zakończeniu realizacji projektu będzie wiązało się z koniecznością weryfikacji występowania dochodu w projekcie i ewentualną koniecznością zwrotu części uzyskanego dofinansowania?
Jak wygląda kwestia trwałości projektu - założeniach projektu, który uzyskał dofinansowanie nie było pierwotnie przyjętych żadnych przychodów? Inne założenia projektu nie ulegną zmianie w stosunku do dofinansowanego projektu.

Odpowiedź 10:

Zgodnie z art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. „Kwalifikowalne wydatki danej operacji, które mają być dofinansowane z EFSI, są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania operacji, wygenerowany bezpośrednio wyłącznie podczas jej wdrażania, nie później niż w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztów inwestycji”. Tym samym dochód wygenerowany po zakończeniu projektu będzie stanowił dochód Beneficjenta, nie będzie pomniejszał wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
Podsumowując, jeżeli wystąpi dochód po zakończeniu realizacji projektu czyli po złożeniu wniosku o płatność końcową, nie stanowi to dochodu w projekcie a dochód beneficjenta i nie wpływa on na wysokość dofinansowania projektu. Zasada ta dotyczy również okresu trwałości projektu.

Pytanie 11:

Dotyczy załącznika nr 3: Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) / program funkcjonalno-użytkowy: czy kosztorys inwestorski jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie? Jeśli kosztorys inwestorski zostanie załączony do wniosku o dofinansowanie, czy istnieje konieczność przygotowania dodatkowo zestawienia sprzętu jeśli wszystkie wymagane elementy tj. ilość, rodzaj, typ, główne parametry, oraz odniesienie do cen jednostkowych sprzętu zostały w nim zawarte?

Odpowiedź 11

Kosztorys inwestorski nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku, zgodnie z Regulaminem Konkursu dla naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21.W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku załączać go do dokumentacji aplikacyjnej.
Odnosząc się do drugiej części pytania, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach załącznika nr 3 Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 • W przypadku projektu budowlanego należy przedstawić wykaz tomów projektu budowlanego, zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień, a także wyciąg z opisu technicznego zawartego w dokumentacji technicznej. Na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WŁ Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną projektu.
 • W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem jest program funkcjonalno-użytkowy dla których nie został jeszcze opracowany projekt budowlany. Program funkcjonalno-użytkowy ma być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. tj. z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • W przypadku projektu dotyczącego zabytku, należy załączyć kopię pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac objętych projektem wraz z programem prac konserwatorskich/restauratorskich/ badań konserwatorskich/ architektonicznych lub archeologicznych (jeśli dotyczy). W przypadku projektów „Zaprojektuj i buduj”, w których nie otrzymano jeszcze ww. pozwolenia konserwatora, należy przedłożyć zalecenia/wytyczne konserwatorskie wydane przez konserwatora zabytków (jako część programu funkcjonalno-użytkowego).
 • W przypadku finansowania projektów typu zakupy inwestycyjne należy załączyć zestawienie zakupywanego sprzętu określające właściwości techniczne urządzeń, z którego powinny wynikać: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, oraz odniesienie do cen jednostkowych sprzętu (w formie kalkulacji).
 • W przypadku finansowania projektów dotyczących usług należy przedstawić specyfikację usługi, która powinna określać: rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu.

Natomiast zgodnie z Regulaminem konkursu:
„§ 5 Sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu
pkt. 8. Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinny być ponumerowane i dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu ściśle według podanej w nim numeracji.
pkt. 9. Wymaga się, aby każdy załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie projektu był czytelnie podpisany (lub parafowany oraz opatrzony imienną pieczątką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy załącznikiem do formularza wniosku o dofinansowanie projektu jest kserokopia dokumentu (np. pozwolenia na budowę), załącznik powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę określoną w pkt. 6 niniejszego paragrafu, wraz z podaniem numerów stron, których potwierdzenie dotyczy. W przypadku, gdy dany załącznik obligatoryjny nie dotyczy projektu/Wnioskodawcy, należy złożyć w miejsce danego załącznika oświadczenie o następującej treści: „Nazwa i numer załącznika – nie dotyczy” podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu.”
Podsumowując, jeśli projekt dotyczy zakupów inwestycyjnych, należy załączyć, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zestawienie zakupywanego sprzętu, określające właściwości techniczne urządzeń, z którego powinny wynikać: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, oraz odniesienie do cen jednostkowych sprzętu (w formie kalkulacji). Kosztorys zawierający wymagane elementy może posłużyć do przygotowania wymaganego załącznika. Jednak, aby sam kosztorys stanowił załącznik, należałoby go właściwie opisać.

 

Artykuły powiązane

 
Top