Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Przedstawiamy Analizę sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020.
Dokument przygotowano w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Analiza służy ukierunkowaniu interwencji RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach działania VII.3 Infrastruktura usług społecznych oraz osi priorytetowej IX Włączenie społeczne.

pdfAnaliza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego prfilowania interewencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-20204.74 MB

 
Top