Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody

Data publikacji: 20.05.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 568/16 z dnia 17 maja 2016 roku wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.

pdfLista projektów387.66 KB

 
Top