Aktualizacja listy wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 09.08.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/22 dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista została zaktualizowana w związku ze skierowaniem dodatkowych wniosków do oceny formalno-merytorycznej.

pdfLista wniosków (118KB)

 
Top