Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 02.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz.1057) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718), informuje się:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: www.lodzkie.pl www.rpo.lodzkie.pl. W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszcza się możliwość ich przekazania, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FEŁ2027”:

  1. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
    Departament Polityki Regionalnej
    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
    ul. Tuwima 22/26
    90-002 Łódź.
  2. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do 9 stycznia 2022 r. od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarząd Województwa Łódzkiego

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027 - projekt
Prognoza oddziaływania na środowisko do programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 
Top