Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 22.05.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
w następujących obszarach tematycznych:

lp. Obszar tematyczny
1. Infrastruktura publiczna na rzecz badań naukowych i innowacji
2. Infrastruktura prywatna na rzecz badań naukowych i innowacji
3. Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
4. Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami
5. Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP
6. Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu
7. Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi w zakresie marketingu, zarządzania i projektowania
8. Rozwój działalności MŚP, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw
9. Infrastruktura biznesowa dla MŚP
10. Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach
11. Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP
12. Ekologiczne procesy produkcyjne oraz efektywne wykorzystywanie zasobów MŚP
13. Usługi i aplikacje TIK dla MŚP
14. Niskoemisyjny transport miejski
15. Infrastruktura drogowa
16. Transport multimodalny
17. Transport kolejowy
18. Odnawialne źródła energii
19. Termomodernizacja budynków
20. Ochrona powietrza
21. Gospodarka wodna oraz przeciwdziałanie zagrożeniom
22. Gospodarka odpadami
23. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
24. Ochrona przyrody
25. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
26. Rozwój gospodarki turystycznej
27. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
28. Technologie informacyjno-komunikacyjne
29. Infrastruktura ochrony zdrowia
30. Infrastruktura opieki społecznej
31. Infrastruktura edukacyjna
32. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo
33. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
34. Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
35. Opieka nad dziećmi do lat 3
36. Adaptacyjność
37. Aktywne i zdrowe starzenie się
38. Edukacja (edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne)
39. Pomoc publiczna
40. Partnerstwo publiczno-prywatne
41. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych
42. Prawo budowlane

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki formalne:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nie była karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
 4. posiada wykształcenie wyższe lub w przypadku Obszarów tematycznych: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz „Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - co najmniej wykształcenie średnie;
 5. złoży pisemną zgodę na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia ww. wykazu;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 7. nie jest pracownikiem IZ lub IP zaangażowanej w realizację RPO WŁ 2014-2020.
 8. posiada wiedzę, umiejętności, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe i wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych RPO WŁ 2014-2020 (w zakresie obejmującym co najmniej jeden Obszar tematyczny);

Ponadto, w ramach obszaru tematycznego:

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo, kandydat na eksperta powinien posiadać wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w ramach w/w obszaru tematycznego tj.:
 • posiada doświadczenie w ocenie/opiniowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL w obszarze Zatrudnienie/Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo lub
 • wykonywał pracę merytoryczną bądź też pełnił funkcję kierowniczą w ramach podmiotów specjalizujących się w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w w/w zakresie);
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kandydat na eksperta powinien posiadać wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w ramach w/w obszaru tematycznego tj.:
 • posiada doświadczenie w ocenie/opiniowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL w obszarze Integracja społeczna/Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lub
 • wykonywał pracę merytoryczną bądź też pełnił funkcję kierowniczą w ramach podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego we wskazanych powyżej dziedzinach);
 • Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kandydat na eksperta powinien posiadać wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w ramach w/w obszaru tematycznego tj.:
 • posiada doświadczenie zawodowe w pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia lub posiada doświadczenie zawodowe w pracy w obrębie podmiotu będącego świadczeniodawcą usług zdrowotnych (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego) lub
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie i minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w pomocy społecznej albo jako pracownik socjalny lub jest absolwentem studiów wyższych kierunku pomoc społeczna i praca socjalna lub kierunków związanych z zarządzaniem służbą zdrowia;
 • Aktywne zdrowie i starzenie się, kandydat na eksperta powinien posiadać:
 • znajomość tematyki dotyczącej programów rehabilitacji zdrowotnej w szczególności dot. rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacji narządów ruchu, programów profilaktycznych dot. w szczególności chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób kostno-mięśniowych, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych, populacyjnych programów profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, szyjki macicy, jelita grubego, metod aktywizacji zawodowej osób 50+;
 • znajomość tematyki zdrowia publicznego;
 • znajomość podstawowych zabiegów, wymagań jakościowych, sprzętowych, w zakresie kwalifikacji personelu koniecznych do przeprowadzania badań profilaktycznych w zakresie nowotworów: jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Oferta kandydata musi zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie kandydata na eksperta oraz zgodę dot. przetwarzania danych osobowych, będące załącznikami do niniejszego ogłoszenia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (m.in. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie i staż pracy);
 3. wydruk ważnego do dnia 31 grudnia 2015 r. certyfikatu uprawniającego do dokonania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – w przypadku jego posiadania;
 4. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Obszar tematyczny: ………(nazwa obszaru tematycznego)……….”, należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r.:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Departament Polityki Regionalnej;
 • przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Departament Polityki Regionalnej.

W przypadku aplikowania do więcej niż jednego obszaru tematycznego, należy złożyć analogiczną liczbę ofert. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, adres: 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9, nr tel.: 042 663 31 07.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata na eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 3 - Zgoda na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie tworzenia i prowadzenia ww. wykazu.
 
Top