Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 04.07.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 959/18 w dniu 3 lipca 2018 r.

Rodzaj naboru:

Zamknięty

Termin składania ofert:

4 - 18 lipca 2018 roku

Role i dziedziny, w ramach których prowadzony jest nabór:

Dziedzina                                        Rola eksperta
udziału w wyborze projektów do dofinansowania wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu
Budownictwo          NIE                  TAK
Nauki inżynieryjne i techniczne          TAK                  TAK
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu          TAK                  TAK
Nauki przyrodnicze          TAK                  TAK
Nauki rolnicze          TAK                  TAK

Szczegóły dotyczące dziedzin, w ramach których prowadzony jest nabór:  

1. Budownictwo, w tym w szczególności:

 • Specjalność konstrukcyjno-budowlana
  UWAGA: Nabór w dziedzinie Budownictwo prowadzony jest tylko do roli „wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu”

2. Nauki inżynieryjne i techniczne, w tym w szczególności:

 • Inżynieria lądowa  - inżynieria lądowa, inżynieria architektury, inżynieria budowlana, inżynieria miejska i strukturalna.
 • Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna - elektrotechnika i elektronika, robotyka i automatyka, systemy automatyzacji i kontroli, inżynieria i systemy łączności, telekomunikacja, sprzęt komputerowy i architektura komputerów.
 • Inżynieria mechaniczna - inżynieria mechaniczna, mechanika stosowana, termodynamika.
 • Inżynieria chemiczna - inżynieria chemiczna (roślin, produktów), inżynieria procesów chemicznych.
 • Inżynieria materiałowa - inżynieria materiałowa, ceramika, powłoki i warstwy, kompozyty (w tym laminaty, tworzywa sztuczne wzmocnione, cermety, tkaniny z łączonych włókien naturalnych i sztucznych; kompozyty napełniane), tekstylia, w tym syntetyczne barwniki, farby, włókna.
 • Inżynieria medyczna - inżynieria medyczna, medyczna technika laboratoryjna (w tym analiza laboratoryjna próbek; techniki diagnostyczne).
 • Inżynieria środowiska - inżynieria środowiska i inżynieria geologiczna, geotechnika, inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa), energetyka i paliwa, teledetekcja, górnictwo i kopalnictwo.
 • Biotechnologia środowiskowa - biotechnologia środowiskowa, bioremediacja, biotechnologia diagnostyczna (mikromacierze DNA i bioczujniki) w zarządzaniu środowiskowym.
 • Biotechnologia przemysłowa - biotechnologia przemysłowa, technologie bioprzetwarzania (procesy przemysłowe opierające się na czynnikach biologicznych stymulujących proces), biokataliza, fermentacja, bioprodukty (produkty wytwarzane z wykorzystaniem surowca biologicznego), biomateriały, biotworzywa, biopaliwa, chemikalia luzem i chemikalia wysokowartościowe pochodzenia biologicznego, nowe materiały pochodzenia biologicznego.
 • Nanotechnologia - nanomateriały [produkcja i właściwości], nanoprocesy [zastosowania w nanoskali].
 • Inne nauki inżynieryjne i technologie - żywność i napoje, inne nauki inżynieryjne i technologie

3. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, w tym w szczególności:

 • Medycyna ogólna - anatomia i morfologia, genetyka ludzka, immunologia, neuronauki (w tym psychofizjologia), farmakologia i farmacja, chemia medyczna, toksykologia, fizjologia (w tym cytologia), patologi.
 • Medycyna kliniczna - Andrologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, serce i układ sercowo-naczyniowy, choroba tętnic obwodowych, hematologia, układ oddechowy, intensywna terapia i opieka medyczna w stanach nagłych, anestezjologia, ortopedia, chirurgia, radiologia, medycyna jądrowa i medycyna obrazowa, transplantacja, stomatologia, chirurgia i medycyna jamy ustnej, dermatologia i choroby weneryczne, alergologia, reumatologia, endokrynologia i metabolizm (w tym cukrzyca, hormony), gastroenterologia i hepatologia, urologia i nefrologia, onkologia, okulistyka, otorynolaryngologia, psychiatria, neurologia kliniczna, geriatria i gerontologia, medycyna ogólna i wewnętrzna, inne dziedziny medycyny klinicznej, medycyna integracyjna i komplementarna (systemy medycyny alternatywnej).
 • Biotechnologia medyczna - biotechnologia związana ze zdrowiem, technologie obejmujące manipulację na komórkach, tkankach, organach lub całych organizmach (rozród wspomagany), technologie obejmujące badanie funkcjonowania DNA, białek i enzymów i ich wpływu na rozwijanie się chorób i utrzymanie dobrego stanu zdrowia (diagnostyka genetyczna i interwencje terapeutyczne (farmakogenomika, terapia genowa), biomateriały (związane z implantami, urządzeniami, czujnikami medycznymi).

4. Nauki przyrodnicze, w tym w szczególności:

 • Nauki chemiczne  - chemia organiczna, chemia nieorganiczna i jądrowa, chemia fizyczna, nauka o polimerach, elektrochemia (ogniwa suche, baterie i akumulatory, ogniwa paliwowe, korozja metali, elektroliza.

5. Nauki rolnicze,  w tym w szczególności:

 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - rolnictwo agronomia, hodowla i ochrona roślin.
 • Nauka o zwierzętach i mleczarstwie   - hodowla zwierzą, hodowla zwierząt domowych.
 • Nauki weterynaryjne.
 • Biotechnologia rolnicza - biotechnologia rolnicza i biotechnologia żywności, technologia modyfikacji genetycznych (rośliny i żywy inwentarz), klonowanie żywego inwentarza, selekcja z użyciem markerów, diagnostyka (mikromacierze DNA i czujniki biologiczne dla potrzeb wczesnego/precyzyjnego wykrywania chorób), Technologie produkcji paliwa z biomasy, biorolnictwo

Wymogi

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • posiada wykształcenie wyższe lub w przypadku dziedziny budownictwo wykształcenie co najmniej średnie;

Wymogi szczególne dla dziedziny budownictwo:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń

Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata musi zawierać:

 • wypełniony Wniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uwaga: Jeśli jest to możliwe, proszę wskazać specjalizację wg klasyfikacji OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) lub NACE Rev.2 (fr. Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) w najwyższym stopniu szczegółowości;
 • oświadczenie kandydata na eksperta będące załącznikiem do ww. Wniosku;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m.in. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie);
 • w przypadku dziedziny budownictwo – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z przeznaczeniem dla Departamentu Polityki Regionalnej;
 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Departament Polityki Regionalnej.

Uwaga: Dokumenty aplikacyjne należy składać jednokrotnie, niezależnie od ilości ról i dziedzin, do których Państwo aplikują.
Za datę wpisu kandydata na eksperta w Wykazie uznaje się datę podjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwały o wpisaniu kandydata na eksperta do Wykazu.

Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na nowy formularz Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz z wymaganymi oświadczeniami – należy korzystać z aktualnego formularza, zamieszczonego przy tym ogłoszeniu

docWniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów123.5 KB
pdfRegulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20202.45 MB

 
Top