Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Tuszyn - gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 20.12.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/19, pn. „Kanalizacja ściekowa w Tuszynie – poprawą stanu środowiska w gminie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,61% punktów. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/19.

 
Top