Wynik oceny formalnej wniosku złożonego przez Gminę Tuszyn - gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 27.11.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/19, pn. „Kanalizacja ściekowa w Tuszynie – poprawą stanu środowiska w gminie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top